Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1:                              DEFINITIE

In onderstaande algemene  voorwaarden voor de bedieningsgroothandel wordt verstaan onder:

 

Ons, wij:

Grootverbruik Veenendaal VOF, Einsteinstraat 21, 3902 HN  Veenendaal.

 

Afnemer:

Iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat, dan wel ons om een offerte vraagt of wie wij een offerte toesturen.

 

Algemene voorwaarden:

Het samenspel van verkoop-, leverings-, betalings- en andere voorwaarden die tussen contractspartijen kunnen gelden en als zodanig zijn gedeponeerd.

 

Producten:

Voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar.

 

Houdbare producten:

Droge kruidenierswaren die niet onder het begrip dag- en koelverse producten vallen en non-food producten.

 

Dag- en koelverse producten:

Producten met een houdbaarheid van enkele dagen, zoals AGF, brood, bake-off producten, eieren, uitschep- en uitsnijdproducten en producten welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf, de uitgroei van pathogene bacteriën en/of kwaliteitsverlies tegen te gaan.

 

Bedieningsgroothandel:

Groothandel waarbij de producten – behoudens uitzonderingen – door de groothandel worden verzameld en bezorgd op een door de afnemer aan te geven plaats.

 

Zelfbedieningsgroothandel:

Groothandel waarbij de producten – behoudens uitzonderingen – door de afnemer zelf worden verzameld en opgehaald.

 

ARTIKEL 2:                              WERKINGSSFEER

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle transacties die plaatsvinden binnen de bedieningsgroothandel, ook als derden bij de uitvoering daarvan worden betrokken.

 

2.2. Op transacties waarbij de afnemer zelf de producten verzamelt en afhaalt zijn de algemene voorwaarden voor de zelfbedieningsgroothandel van toepassing. Het zelf verzamelen van de producten is hierbij van essentieel belang: indien wij met de afnemer afspreken dat de producten af magazijn worden geleverd, zullen de algemene voorwaarden voor de bedieningsgroothandel van toepassing zijn. Wordt in voorkomende gevallen afgesproken dat de door de afnemer bij ons verzamelde producten door ons bij de afnemer worden afgeleverd, dan zijn de algemene voorwaarden zelfbedieningsgroothandel van toepassing.

 

2.3. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

 

ARTIKEL 3:                              STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN

 

3.1. Door onze afnemers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij onze afnemer onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

 

3.2. Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes.

 

 

 

 

 

ARTIKEL 4:                              AANBIEDINGEN / OFFERTES

 

4.1. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

 

4.2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

4.3. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

ARTIKEL 5:                              TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING

 

5.1. Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging, dan wel nadat wij tot levering,

overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.

 

5.2. Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten tot stand gebracht, binden ons

eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, dan wel nadat wij tot levering zijn overgegaan.

 

5.3. Door ons in onze prospectici en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten,

zijn niet bindend.

 

5.4. Het risico van misinterpretatie van telefonisch opgegeven orders die niet voor de uitvoering schriftelijk door de afnemer zijn bevestigd, is voor rekening van de afnemer.

 

ARTIKEL 6:                              ANNULERING

 

6.1. Indien afnemer een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om producten die

deel uitmaken van ons standaard assortiment, is afnemer annuleringskosten ten belope van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrijf (exclusief B.T.W.) voor dag- en koelverse producten en 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief B.T.W.) voor houdbare producten.

 

6.2. Bij annulering van een overeenkomst strekkende tot levering van producten die niet tot ons standaard assortiment behoren, dat wil zeggen producten die op verzoek van de afnemer zijn vervaardigd, dan wel elders door ons voor de afnemer bestelde producten, is de afnemer eveneens annuleringskosten verschuldigd ten belope van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief B.T.W.).

 

6.3. Indien het aan de afnemer te wijten is dat door het gekochte/bestelde producten niet kunnen worden afgeleverd, wordt dat beschouwd als annulering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 7:                              ONTBINDING

 

7.1. Wij hebben het recht de met de afnemer gesloten overeenkomst en enige daarmee samenhangende overeenkomst buiten rechte door middel van een enkele schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, indien:

  • de afnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
  • de afnemer (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de onderneming van de afnemer wordt geliquideerd; de afnemer zijn huidige onderneming staakt; of (de zeggenschap in) de onderneming van de afnemer al dan niet door middel van een aandelentransactie, wordt overgedragen;
  • ten laste van de afnemer beslag wordt gelegd en dit de nakoming van de overeenkomst beïnvloedt, dan wel;
  • de afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

 

7.2. Als wij de overeenkomst hebben ontbonden of opgezegd, is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

 

7.3. De afnemer heeft geen recht een met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel zijn verplichtingen op te schorten indien hij op dat moment zelf in verzuim is.

 

 

 

 

ARTIKEL 8:                              GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

 

8.1. Indien wij op welke wijze dan ook vernemen dat de afnemer niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie hebben wij, ondanks mogelijk andersluidende afspraken, de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, dan wel betaling vooraf te verlangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 9:                              PRIJZEN EN BETALING

 

9.1.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:

  1. in euro’s
  2. exclusief B.T.W.
  3. op basis van door ons gehanteerde minimum hoeveelheden
  4. exclusief kosten van emballage

 

9.2. De door ons in offertes  afgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.

 

9.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product, zoals bijvoorbeeld grondstofprijzen, vrachttarieven, brandstofprijzen, loonkosten of in- of uitvoerrechten, wijzigt in de periode tussen de datum van

aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te

passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

 

ARTIKEL 10:                            HOEVEELHEDEN / AFWIJKINGEN

 

10.1. Door afnemer bestelde hoeveelheden worden door ons automatisch aangepast aan door ons gehanteerde

minimum hoeveelheden/verpakkingseenheden met inachtneming van toegestane afwijkingen.

 

10.2. Bij leveringen van vlees, vleeswaren, kip, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groente, fruit alsmede van kaas en andere zuivelproducten is een afwijking toegestaan van 20% op het bestelde gewicht.

 

10.3. De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld.

 

10.4. Indien afnemer zijn bezwaar daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst aan ons kenbaar maakt,

wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

 

 

ARTIKEL 11:                            PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

 

11.1. De levering zal geschieden op de door de afnemer aangewezen bestemming.

 

11.2. De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben

ontvangen.

 

11.3. De door ons opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de

overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan

worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor

ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer ter zake geleden.

 

11.4. Iedere deelaflevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan

verbonden rechtsgevolgen.

 

11.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt door ons de normale gangbare handelskwaliteit geleverd.

 

11.6. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de producten vanaf het moment van levering.

 

11.7. Indien de producten niet of niet tijdig worden afgenomen, is afnemer in verzuim en gehouden alle daaruit voor ons voortvloeiende schade te vergoeden.

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 12:                            VERVOER

 

12.1. Wij bepalen de wijze van vervoer en het vervoer geschiedt volgens het door ons vast te stellen afleverschema. Indien de afnemer een andere (lees: duurdere) wijze van vervoer wenst, of indien de plaats of het tijdstip van aflevering wijzigt door omstandigheden voor rekening van de afnemer, komen de meerkosten daarvan voor zijn rekening.

 

12.2. De afnemer is verplicht te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden, een zo kort mogelijke wachttijd, een goede bereikbaarheid van de laad- of losplaats, alsmede het door ons kunnen inzetten van gebruikelijke transportmiddelen.

 

12.3. Indien wij op verzoek van de afnemer producten verder afleveren of ophalen dan direct achter de eerste toegangsdeur van het pand van afnemer, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens dat gedeelte van het laden en lossen.

 

12.4. Op het vervoer zijn de Algemene Vervoers Condities en de CMR-condities van toepassing.

 

ARTIKEL 13:                            EMBALLAGE

 

13.1. De verpakking voor eenmalig gebruik is inbegrepen in de prijs van onze producten. Voor deze verpakkingen wordt geen statiegeld berekend, tenzij wij daar van overheidswege toe worden verplicht of zulks door ons uitdrukkelijk is vermeld.

 

13.2. Indien wij door onze afnemers of van overheidswege verplicht worden om bij aflevering van onze producten (om)verpakking, restmateriaal, et cetera mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse inbegrepen, voor rekening van de afnemer, tenzij anders afgesproken.

 

13.3. Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijft ons eigendom, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Het risico van beschadiging of verlies van de emballage berust bij de afnemer, totdat hij de zaken aan ons heeft teruggeleverd.

 

13.4. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onze verplichtingen tot terugname van emballage geldt alleen indien de emballage in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien – voor zover het rolcontainers betreft – door ons zijn geleverd.

 

ARTIKEL 14:                            OPSLAG

 

14.1. Indien wij in opdracht van afnemer aan hem verkochte of door hem bestelde artikelen opslaan geschiedt dat

op een door ons te bepalen wijze zonder dat wij ter zake enige aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Evenmin

zijn de betreffende artikelen verzekerd. Daar dient afnemer zelf voor zorg voor te dragen.

 

ARTIKEL 15:                            EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1. Door ons aan afnemer geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan ons zijn betaald, waarbij betalingen steeds worden geacht betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

 

15.2. Totdat de producten zijn betaald, zal de afnemer de producten als goed huisvader voor eigen rekening en risico voor ons houden. Zolang de afnemer krachtens het bepaald in lid 1 geen eigenaar van de door ons geleverde producten is geworden, is de afnemer niet bevoegd producten in welke vorm dan ook te vervreemden of te bezwaren, of anderszins in de macht van derden te brengen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer. Hij mag de producten slechts gebruiken of verbruiken, voor zover dat mogelijk is voor zijn normale bedrijfsoefening. Verpanding van de producten valt niet onder de normale bedrijfsoefening.

 

15.3. De afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden, waar onze goederen zich bevinden, teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 16:                            RECLAMES

16.1. De afnemer dient de gekochte producten bij afleverring – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:

                a. of de juiste producten zijn geleverd;

                b. of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

                c. of de afgeleverde producten voldoen aan de kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die

                    gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 

16.2. Reclames dienen door de afnemer zo spoedig mogelijk na constatering aan ons kenbaar te worden gemaakt. Gebreken die bij aflevering al kunnen worden geconstateerd (daaronder begrepen tekorten en/of zichtbare schades), dienen door de afnemer op het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt. Voor houdbare producten en non-food producten geldt dat klachten over niet direct constateerbare gebreken binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk (per telefax of per mail) aan ons kenbaar dienen te worden gemaakt. Voor dag- en koelverse producten en diepvriesproducten geldt dat klachten over niet direct constateerbare gebreken binnen 12 uur na ontvangst van de producten schriftelijk (per telefax of per mail) aan ons kenbaar dienen te worden gemaakt.

 

16.3. Indien bij ontvangst van de producten op het afleveringsdocument geen opmerking is gemaakt met betrekking tot gebreken, tekorten of beschadigde verpakking en/of emballage geldt zulks als volledig bewijs dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

 

16.4. De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transacties met ons correct weer te geven.

 

16.5. Na het veerstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

 

16.6. Het enkele feit dat wij een reclame onderzoeken impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid ter  zake erkennen.

 

16.7. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht en dergelijke in door ons geleverde producten en schade welke aan door ons geleverde producten is ontstaan doordat de afnemer in strijd met de daarvoor geldende behandelingsvoorschriften heeft gehandeld, komen niet voor reclame in aanmerking.

 

16.8. De producten waarop de klachten betrekking hebben moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de afnemer het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij wij daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven of het duurzame gebruiksmiddelen betreft waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

 

16.9. Voor eventuele retourregelingen dient u met ons vooraf afspraken te maken.

 

16.10. Indien de klachten een deel van de geleverde producten betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

 

16.11. Indien de afnemer de klacht terecht heeft geuit, hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen dan wel afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed.

 

ARTIKEL 17:                            BETALING

 

17.1.  Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders overeengekomen, in de valuta waarin door ons is gefactureerd.

 

17.2.   Indien betaling niet binnen 14 dagen plaatsvindt, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat

daarvoor een in gebreke stelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

 

17.3. Vanaf het intreden van het verzuim tot de dag van algehele voldoening, is de afnemer voer het openstaand factuurbedrag vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.

 

17.4.Door de afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde of te vorderen

bedragen met die bedragen welke wij van afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.

 

ARTIKEL 18:                            COMPENSATIE / VERREKENING

 

18.1.  Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen

bedragen met die bedragen welke wij van afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.

 

ARTIKEL 19:                            OVERMACHT

19.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in Wet en

Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen

invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, overmacht aan de zijde van onze leveranciers en/of stakingen daaronder begrepen.

 

19.2.  In het geval van overmacht aan onze zijde, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan opdrachtgever enige schade te

vergoeden.

 

19.3. Indien de overmachttoestand aan onze zijde langer dan één week  duurt voor de levering van houdbare producten, en langer dan 24 uur voor levering van dag- en koelverse producten, dan heeft onze afnemer het recht de leveranties die gedurende de overmachtperiode plaats hadden moeten vinden kosteloos te annuleren, echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoden van eventueel geleden schade.

 

ARTIKEL 20:                            GARANTIE

20.1.  Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij de

deugdelijkheid van de door ons geleverde producten, mits de instructies met betrekking tot het gebruik en het bezwaren van deze producten strikt worden opgevolgd

 

ARTIKEL 21:                            AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

21.1. Onze aansprakelijkheid voor door de afnemer geleden schade ten gevolge van het niet of niet volledig leveren van producten, ten gevolge van het leveren van gebrekkige producten, dan wel ten gevolge van door ons aan afnemer verleende diensten, is beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende producten en/of diensten, tenzij die schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld. Dit laat onverlet een verdergaande aansprakelijkheidsbeperking op grond van het bepaalde in artikel 15.

 

21.3. Wij zijn in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade, zoals omzetschade of winstderving.

 

21.4.  In plaats van vergoeding van de factuurwaarde staat het ons vrij te kiezen voor vervanging van de

ondeugdelijke producten.

 

21.5. Wij hebben met assuradeuren verzekeringsovereenkomsten gesloten ter zake van wettelijke

aansprakelijkheid en productenaansprakelijkheid. Wij hebben in die verzekeringen de risico’s gedekt die normaliter kunnen voortvloeien uit de overeenkomsten met ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemers niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren, in het bijzonder voor schade die het gevolg is of kan zijn van door ons geleverde artikelen en/of diensten.

 

21.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen van afnemer, ook al mocht die zijn ontstaan door hun opzet of grove schuld.

 

21.7. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan tijdens, dan wel het gevolg is van het laden en/of lossen van de producten, hieronder begrepen de plaats waar de producten door ons zijn neergezet, een en ander behoudens grove schuld of grove nalatigheid onzerzijds.

 

21.8. Voor zover onze producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt dat wij bij consumering, dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaarden.

 

21.9. Afnemer dient ervoor in te staan dat producten, waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt. Afnemer vrijwaart ons uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van consumeren c.q. gebruik van onze producten indien deze door afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, dan wel ge- of verbruikt.

 

21.10. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten. Ingeval de afnemer binnen haar branche een eigen HACCP code hanteert, dient de afnemer ons daarvan schriftelijk mededeling te doen.

 

ARTIKEL 22:                            ONVERBINDENDHEID BEPALINGEN

 

22.1. Ingeval in rechte komt vast te staan dat enige bepaling van de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt geacht, tast dit voor het overige deze voorwaarden niet aan.

 

ARTIKEL 23:                            OVERDRACHT EN VERVAL VAN RECHTEN

 

23.1. Wij zijn bevoegd onze rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

23.2. Iedere vordering tegen ons vervalt indien wij niet binnen 2 maanden na ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, in rechte zijn betrokken.

 

ARTIKEL 24:                            TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

24.1. Op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend en alleen van toepassing het Nederlands recht binnen het Koninkrijk. Het VN verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken (WENEN: CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

24.2. De rechter in onze woonplaats is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met ons gesloten overeenkomsten tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van onze afnemer.

 

ARTIKEL 25:                            VINDPLAATS VAN VOORWAARDEN

 

25.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is reeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de transactie met ons.